§1. Postanowienia ogólne

1.1 Poniższy regulamin określa zasady na jakich odbywa się świadczone przez Gorilla Job wsparcie kandydatów na rynku pracy. 

1.2 Usługodawcą w rozumieniu regulaminu jest firma Gorilla Job reprezentowana przez Agnieszkę Śladkowską, wpisaną do CEIDG, posługującą się numerem NIP:8512856168 z adresem biura przy ulicy Reduta Wyskok 4 80-741 Gdańsk.

1.3 Odbiorcą usług są osoby fizyczne, które potrzebują wsparcia w ramach podejmowanych działań na rynku pracy, w szczególności przygotowania CV, Listu motywacyjnego i wsparcia w przygotowaniu się do rozmowy rekrutacyjnej. 

 

§2. Podstawy prawne

2.1 Usługi świadczone są na podstawie Regulaminu oraz obowiązujących przepisów polskiego prawa. 

 

§3. Wymogi techniczne

3.1 Do skorzystania ze wsparcia Gorilla Job potrzebne jest posiadanie aktywnego konta mailowego na domenie gmail.com, które umożliwia przesłanie do Usługodawcy swojego dotychczasowego dokumentu CV umożliwiające stworzenie #NajlepszegoCV, a także wspólną pracę dzięki udostępnianiu pliku.

3.2. Dokumenty dołączone do maila w ramach usługi #NajlepszeCV basic i #NajlepszeCV ekspert i List motywacyjny powinny spełniać następujące wymagania techniczne:

 • format MS Word i PDF
 • wielkość dokumentu do 5 MB,
 • język dokumentów: polski lub angielski
 • dokumenty elektroniczne sprawdzone programem antywirusowym i możliwe do otwarcia.

3.3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Użytkownika lub Klienta oraz za usuwanie i blokowanie e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Użytkownika lub Klienta 

 

§4. Wymogi prawne

4.1. Każdy Klient zobowiązany jest do zapoznania się i bezwarunkowej akceptacji postanowień Regulaminu przed rozpoczęciem korzystania z usług. Akceptacja postanowień regulaminu odbywa się poprzez dokonanie płatności za usługę na rachunek podany przez Usługodawcę.

4.2. Każdy Klient oświadcza, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych, a przekazane dane, w tym zdjęcie są tylko i wyłącznie jego danymi. 

 

§5. Spis usług proponowanych przez Gorilla Job

5.1 #AnalizaCV – przygotowanie kompleksowej analizy CV, dotyczących wszystkich sekcji, które zawierają się w dokumencie, a także jego części wizualnej. Usługa wykonywana tylko w wyjątkowych sytuacjach, kiedy klient nie posiada wystarczających środków na kompleksowe przygotowanie CV.

5.2. #NajlepszeCV – przygotowanie bazowego CV, które umożliwia Klientowi efektywniejsze aplikowanie w procesach rekrutacji, zwiększając szanse na zaproszenie na rozmowę rekrutacyjną. Usługa jest dostępna dla każdego Klienta. Udostępnienie Klientowi w ramach usługi pliku końcowego PDF, jak i pliku edytowalnego umożliwiającego nanoszenie swoich zmian. A także pokazanie w jaki sposób przygotować CV pod wybraną ofertą, na podstawie przesłanej przez klienta oferty, zgodnej z jego ścieżką kariery zawodowej.

5.3. #dopasujNajlepszeCV – dopasowanie Najlepszego CV bezpośrednio pod konkretną ofertę pracy przesłaną przez Klienta. Usługa możliwa tylko dla klientów, którzy skorzystali z usługi #NajlepszeCV. Udostępnienie Klientowi w ramach usługi pliku końcowego PDF, jak i pliku edytowalnego umożliwiającego nanoszenie swoich zmian.

5.4. List motywacyjny – przygotowanie listu motywacyjnego pod konkretną ofertę pracy, tylko dla Klientów, którzy skorzystali z Usługi #NajlepszeCV. Udostępnienie Klientowi w ramach usługi pliku końcowego PDF, jak i pliku edytowalnego umożliwiającego nanoszenie swoich zmian.

5.5. Testowa rozmowa – 80 – 90 minutowa rozmowa online, w tym około 45 minut rozmowy rekrutacyjnej i pozostały czas przeznaczony na informację zwrotną i rady dotyczące potrzebnych zmian. Spotkanie odbywa się online.

5.6. Doradztwo – polegające na wsparciu Klienta w wyborze działań, przygotowaniu się do szukania pracy, określeniu drogi dalszego rozwoju zawodowego, a także możliwych działań, które zwiększą szanse w rekrutacji. Czas trwania rozmowy online 80 – 90 minut.

 

§6. Czas świadczenia usług

6.1. Usługi świadczone są od poniedziałku do piątku

6.2. Dzień roboczy trwa od godziny 9:00 do godziny 19:00. Dzień roboczy nie obejmuje sobót niedziel, świąt i innych dni ustawowo wolnych od pracy.

6.3. Standardowa realizacja usługi wynosi do 3 dni roboczych i rozpoczyna swój bieg od pierwszego dnia roboczego następującego po dniu wpłynięcia płatności na konto Usługodawcy. W ten czas nie wlicza się oczekiwanie na odpowiedź ze strony Klienta, dotycząca odpowiedzi na pytania potrzebne do przygotowania CV, czy akceptacji wprowadzanych zmian

6.4. Tryb ekspresowy realizacji usługi wynosi 36 godzin i rozpoczyna swój bieg od momentu potwierdzenia przez Usługodawcę otrzymania potwierdzenia przelewu i dokumentów potrzebnych do realizacji usługi. Klient może otrzymać informację, że tryb ekspresowy jest niedostępny, jeśli liczba zamówień w danym momencie będzie przewyższała moce przerobowe Usługodawcy. W ten czas jak w standardowej realizacji nie wlicza się czas oczekiwania na odpowiedź ze strony Klienta, dotycząca odpowiedzi na pytania potrzebne do przygotowania CV, czy akceptacji wprowadzanych zmian

6.5. Realizacja Testowej rozmowy jest możliwa po wcześniejszym umówieniu terminu z Usługodawcą. Spotkania mogą się odbywać w dowolnych, zaakceptowanych przez obie strony godzinach.

 

§7. Zawarcie umowy

7.1. Informacje kolportowane przez Usługodawcę w internecie stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 kodeksu cywilnego. Żadna z informacji nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

7.2. W celu zawarcia umowy o świadczenie wybranej usługi Klient jest zobowiązany poinformować o swoim zamiarze Usługodawcę za pośrednictwem poczty mailowej o adresie napomoc@gorillajob.pl lub wysyłając wiadomość do fanpage’a Usługodawcy na portalu Facebook. W odpowiedzi Klient otrzyma załącznik z Regulaminem, w tym ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych. A także jasno opisane informacje dotyczące ceny usługi, czasu realizacji, dostępnych trybów, formy zapłaty i pełnych danych Usługodawcy do dokonania płatności.

7.3. Dokonanie przelewu za zamówienie wybranej usługi jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu i zgodą na przetwarzanie danych osobowych. Klient jest zobowiązany poinformować Usługodawcę o dokonaniu płatności jednocześnie przesyłając materiały umożliwiające realizację usługi w ciągu 24h od dokonania płatności. Czas realizacji usługi liczy się od momentu przesłania wszystkich potrzebnych materiałów do realizacji usługi z załączonym potwierdzeniem płatności.

7.4. Usługodawca nie odpowiada za niepotwierdzenie przyjęcia zlecenia do realizacji spowodowane wprowadzeniem błędnego adresu mailowego lub adresu, pod który, z powodów niezależnych od Usługodawcy, nie można przesłać takiej informacji, a także za wiadomości, które wpadły do folderu SPAM na poczcie mailowej Klienta.

7.5. Usługodawca realizuje usługi jedynie po wcześniejszym opłaceniu. Cała płatność za każdą usługę odbywa się z góry. Chyba, że usługodawca razem z klientem poczynią w tym kierunku osobne ustalenia.

7.6. Usługodawca zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zleceń nieopłaconych lub takich, których nie uda się potwierdzić w ramach kontaktu z Klientem, oraz zleceń składanych przez Klientów, którzy nie przestrzegają postanowień Regulaminu lub nie przekazali kompletu informacji Usługodawcy, koniecznych do realizacji zlecenia. Usługodawca informuje również, że nie współpracuje z klientami opryskliwymi, roszczeniowymi i nie spełniających wymogów odpowiedniej kultury osobistej w ramach hasła “Pracujemy tylko z miłymi kandydatami”.

7.7. W przypadku braku możliwości wyświadczenia usługi z powodów określonych w ustępie 7.6. niniejszego paragrafu, Klient otrzyma na ten temat pełną informację drogą elektroniczną, nie później niż w terminie 2 dni roboczych od dnia złożenia zlecenia lub stwierdzenia przeszkody.

7.8. CV i List motywacyjny przygotowane w ramach usługi to bazujące na doświadczeniu Gorilla Job dokumenty oczekiwane przez pracodawców i dające najlepszy efekt w poszukiwaniu pracy. Usługodawca odmówi wykonania usługi, jeśli dokumenty mają być przygotowane w narzuconym przez Klienta standardzie.

 

§8 Format zamówienia

8.1. Format zamówienia zawiera: W usłudze #NajlepszeCV Prośbę o przygotowanie CV, z załączonym CV najlepiej zarówno w edytowalnej wersji jak i PDF. Podanie informacji na jakiego rodzaju oferty osoba chce aplikować. Wraz z akceptacją regulaminu. W usłudze #dopasujNajlepszeCV Prośbę o przygotowanie dopasowanego CV z załączonym #NajlepszymCV, które było wcześniej realizowane w Gorilla Job, a także ofertą pracy, na którą osoba chce aplikować. Wraz z akceptacją regulaminu. W Usłudze List motywacyjny Klient przesyła #NajlepszeCV przygotowane wcześniej w Gorilla Job, a także ofertę pracy, której ma dotyczyć list motywacyjny. W usłudze #TestowaRozmowa: CV i przykładową ofertę pracy, której ma dotyczyć rozmowa rekrutacyjna.

 

§9. Zatwierdzenie usługi

9.1. W przypadku usług: #NajlepszeCV, #dopasujNajlepszeCV, #NajlepszyLM Klient akceptuje wykonanie usługi wysyłając odpowiedź na adres e-maila napomoc@gorillajob.pl. Usługę uznaje się za zaakceptowaną przez Klienta także wtedy, gdy Klient nie zgłosi mailowo uwag do wykonanej usługi w ciągu 3 dni roboczych od dnia przesłania projektu dokumentów realizujących usługę przez Usługodawcę. 

9.2. W przypadku usługi Testowa rozmowa zatwierdzeniem usługi jest akceptacja terminu rozmowy, potwierdzona wykonaniem przelewu.

9.3. Klient ma możliwość jednorazowej zmiany terminu realizacji usługi Testowa rozmowa, jeżeli poinformował o tej potrzebie minimum na 24h przed terminem rozmowy. 

§10. Formy płatności

10.1.Płatność za usługi Klient może dokonać na konto bankowe Gorilla Job o numerze 84 1020 1811 0000 0102 0356 0075 w treści wpisując nazwę usługi i wybrany tryb: standard lub ekspres. Np. #NajlepszeCV/tryb ekspres

10.2. Każdorazowo klient jest zobowiązany do przesłania potwierdzenia przelewu razem z dokumentami umożliwiającymi wykonanie usługi.

10.3. Usługodawca dokumentuje zawarcie umowy oraz otrzymanie płatności od Klienta zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

10.4. Jeżeli klient chce otrzymać na usługę fakturę VAT musi przesłać dane do fv zawierające Nazwę firmy, numer NIP, adres. Faktura jest wystawiana po zaakceptowaniu przez kandydata CV.  Klient wyraża zgodę na otrzymywanie od Usługodawcy faktury w formie elektronicznej, w tym w formacie PDF na adres poczty elektronicznej, z której przesłał wiadomość.

 

§11. Reklamacje

11.1. Usługodawca przyjmuje do rozpatrzenia reklamacje wysłaną drogą mailową na adres: napomoc@gorillajob.pl

11.2. Reklamacji nie podlega forma, ani styl graficzny przygotowanych dokumentów, które są wynikiem autorskiego stylu oraz metodologii pracy Usługodawcy.

11.3. Reklamacje są rozpatrywane w ciągu 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania reklamacji.

11.4. Usługodawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli dostarczony Klientowi w wyniku wyświadczenia usługi efekt prac posiada wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).

11.5. Usługodawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Klienta lub wynikły z przyczyny tkwiącej w sprzedanej usłudze w tej samej chwili. Wada fizyczna polega na niezgodności właściwości świadczonej usługi z umową. W szczególności do niezgodności dochodzi, jeżeli:

 1. usługa nie ma właściwości, które usługa tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel określony w umowie albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia,
 2. usługa nie ma właściwości, o których istnieniu Usługodawca zapewnił Klienta, w tym przedstawiając próbkę lub wzór,
 3. usługa nie nadaje się do celu, o którym Klient poinformował Usługodawcę przy zawarciu umowy, a Usługodawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego przeznaczenia,
 4. usługa została wyświadczona w sposób niepełny,
 5. w razie nieprawidłowego korzystania przez Klienta z usługi świadczonej lub wyświadczonej przez Usługodawcę, jeśli Klient postąpił według instrukcji otrzymanej od Usługodawcy.

11.6. Usługodawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli dana usługa nie powinna być świadczona ze względu na naruszenie praw osób trzecich, a także jeżeli ograniczenie w świadczeniu danej usługi wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu;

11.7. W sytuacji wystąpienia wady Klient może złożyć do Usługodawcy reklamację z tytułu rękojmi i zażądać jednego z czterech działań:

 1. ponownego wyświadczenia usługi (jeżeli jest to możliwe do wykonania i nie generujemy nadmiernych kosztów Usługodawcy)
 2. usunięcia wad,
 3. obniżenia ceny,
 4. odstąpienia od umowy – o ile wada jest istotna.
 5. Wybór żądania zależy od Klienta.

11.8. Usługi polegające na stworzeniu dla Klienta CV, listu motywacyjnego, mogą zostać zareklamowane jeżeli wada zostanie stwierdzona w ciągu dwóch lat od dnia wydania CV lub listu motywacyjnego.

11.9. Klient ma rok od dnia zauważenia wady na złożenie żądania wynikającego z rękojmi względem Usługodawcy.

11.10. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta – Usługodawca, w zależności od przedstawionego żądania, wyświadczy ponownie usługę, usunie wady lub zwróci należność za reklamowaną usługę w ciągu 5 (pięciu) dni od daty rozpatrzenia reklamacji. 

 

§12. Odstąpienie od umowy

12.1. Klient będący osobą fizyczną, dokonujący zamówienia danej usługi nie może odstąpić od umowy bez podawania przyczyny z uwagi na usługę ściśle związaną z jego osobą. 

12.2. Przy usługach #NajlepszeCV, #dopasujNajlepszeCV i #Listmotywacyjny prawo do odstąpienia przysługuje do momentu przesłania przez Usługodawcę maila o rozpoczęciu realizacji Usługi po otrzymaniu od klienta materiałów do wykonania usługi i potwierdzenia przelewu.

12.3. Przy usłudze Testowa rozmowa prawo do odstąpienia przysługuje do momentu przesłania przez Usługodawcę maila z potwierdzeniem terminu rozmowy. 

12.4. W przypadku odstąpienia od umowy w wyznaczonym terminie, płatność zrealizowana przez Klienta zostanie w ciągu 5 dni zwrócona bezpośrednio na rachunek, z którego dokonano płatności.

12.5. Usługodawca nie zwraca płatności za usługi Testowa rozmowa, kiedy Klient nie pojawi się na umówionym spotkaniu online bez wcześniejszego powiadomienia.

 

§13. Dostępność usług Gorilla Job

13.1. Usługodawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy, w pracy Gorilla Job wynikające z problemów ze skrzynką mailową w wyniku awarii poczty na serwerze nazwa.pl 

13.2. Usługodawca dokłada wszelkich starań by świadczone usługi w ramach Gorilla Job były na najwyższym poziomie, jednakże Usługodawca nie wyklucza możliwości czasowego zawieszenia dostępności usług w przypadku zbyt dużego zainteresowania Klientów.

 

§14. Zaprzestanie współpracy z Klientem

14.1. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez niego usług dostępnych w Gorilla Job w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszających dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy. Takie naruszenia zawsze kończą się zaprzestaniem współpracy z klientem i braku zobowiązań wynikających z konieczności zwrotu pieniędzy klientowi. Każde naruszenie będzie zgłaszane odpowiednim do tego organom.

 

§15. Odpowiedzialność

15.1. Usługodawca nie ponosi w najszerszym dozwolonym przez prawo zakresie odpowiedzialności w szczególności za:

 1. jakiekolwiek szkody wyrządzone osobom trzecim, powstałe w wyniku korzystania przez Klientów z usług w sposób sprzeczny z Regulaminem lub przepisami prawa,
 2. informacje oraz materiały pobrane i wysyłane za pośrednictwem sieci Internet przez Klientów,
 3. utratę przez Klienta danych spowodowanych działaniem czynników zewnętrznych (siły wyższej) lub też innymi okolicznościami zewnętrznymi i niezależnymi od Usługodawcy w tym w szczególności przez działanie osób trzecich,
 4. szkody wynikłe na skutek braku ciągłości dostarczania usług, będące następstwem okoliczności, za które Usługodawca nie ponosi winy w tym w szczególności działanie siły wyższej lub działania bądź zaniechania osób trzecich niezwiązanych z Usługodawcą,
 5. szkody wynikłe z podania przez Klientów nieprawdziwych lub niepełnych informacji.
 6. szkody wynikłe z nieprzestrzegania przez Klientów warunków Regulaminu.

 

§16. Cennik

16.1. Usługa #AnalizaCV – 100 zł

16.2. Usługa #NajlepszeCV  – 550 zł

16.2. Usługa #dopasujNajlepszeCV – 100 zł – za każdorazowe dostosowanie do oferty pracy 

16.3. Usługa #ListMotywacyjny – 450 zł 

16.4. #TestowaRozmowa – 500 zł za ok. 90 minutową rozmowę

16.5. #Doradztwo – rozmowa online – 500 zł za ok  90 minutową rozmowę

16.6. Kurs Jak zdobyć nową pracę – 518 zł

16.7. Powyższe ceny dotyczą dokumentów aplikacyjnych w języku polskim. Przy dokumentach w języku angielskim koszt to 150% powyższych cen, z czego #TestowaRozmowa jest przeprowadzana tylko w języku polskim.

16.8. Ceny usług wskazanych w niniejszym Regulaminie Gorilla Job zawierają podatek VAT i podawane są w złotych polskich jako kwoty brutto.

16.9. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach świadczonych usług. Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu, nie ma wpływu na umowy zawarte przed datą wejścia w życie zmiany ceny.

 

§17. Newsletter

17.1. Newsletter jest wysyłany na zarejestrowany przez Klienta adres poczty elektronicznej i zawiera informacje związane z aktualną działalnością Usługodawcy w tym, w szczególności informacje pomagające kandydatom znaleźć nową pracę i wspierać rozwój ich kompetencje interpersonalnych. W ramach newslettera Gorilla Job przesyła również informacje o rabatach i nowych, świadczonych usługach. 

17.2 Otrzymywanie newslettera jest bezpłatne i bezterminowe.

17.3. W celu umożliwienia Usługodawcy dostarczania newslettera, niezbędne jest wyrażenia przez Klienta zgody na otrzymywanie newslettera drogą elektroniczną.

17.4. Klient w każdej chwili może zrezygnować z dalszego jego otrzymywania. Natychmiastowa rezygnacja z usługi „Newsletter” możliwa jest w każdym czasie kliknięciu linka na końcu maila z newsletterem, który informuje o rezygnacji z dalszego przesyłania treści.

 

§18. Własność intelektualna

18.1. Klient nabywa na własność pliki przekazane mu w efekcie wykonania Umowy z chwilą ukończenia realizacji usługi. Klient uprawniony jest do korzystania z otrzymanych dokumentów na własne potrzeby.

18.2. Autorskie prawa majątkowe oraz inne prawa intelektualne związane z projektem graficznym stworzonym przez Usługodawcę dokumentów przysługują Usługodawcy.

18.3. Odsprzedaż, zarobkowe wykorzystywanie, udostępnianie osobom postronnym, a także rozpowszechnianie w sieci zarówno stworzonego dokumentu jak i samego wzoru przygotowanego przez Gorilla Job jest zabronione. To samo dotyczy rozpowszechniania informacji dotyczących zasad budowania CV przez GorillaJob, w szczególności informacji dotyczących autorskich sekcji w CV takich, jak odniesienie się do wymagań oferty, lub wymagania kandydata.  Każdorazowe działanie z wymienionych w tym punkcie jest obarczone karą umowną w wysokości 10 tys. zł. Nawet, jeśli klient usunie udostępnione, rozpowszechnione informacje z sieci.

18.4. Usługodawca nie zezwala bez zgody na kopiowanie, modyfikowanie, rozpowszechnianie, transmitowanie lub wykorzystywanie w inny sposób jakichkolwiek treści udostępnionych Klientowi za wyjątkiem korzystania z nich w ramach dozwolonego użytku osobistego. 

§19. Ochrona danych osobowych

19.1.  Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień Regulaminu jest Gorilla Job.

19.2.   Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazanie w niniejszym Regulaminie.

19.3.   Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

19.4.    Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Sprzedawca ma prawo wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania. 

 

§20. Właściwość sądu

20.1. W przypadku sporu między Klientem będącym konsumentem a Usługodawcą, wybór sądu jest zgodny z miejscem siedziby firmy Gorilla Job. 

 

§21. Obowiązujące przepisy

21.1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego. 

 

§22. Informacje końcowe

22.1. Regulamin jest dostępny do wglądu w formie elektronicznej przesyłanej każdorazowo Klientowi za pośrednictwem poczty elektronicznej.

22.2. W celu skontaktowania się z Usługodawcą należy wysłać wiadomość na adres elektroniczny: napomoc@gorillajob.pl.

Regulamin wchodzi w życie w dniu 27.04.2020 r. Ostatnia aktualizacja 02.10.2020 r.5

Przewiń do góry